Neohodnotené

AipEx 30 ml

Eliminuje sklené sasanky v priebehu niekoľkých minút

Môžeme doručiť do:
31.1.2023
Možnosti doručenia
Skladom (4 ks)
Kód: 3702
Značka: GroTech
€12 –17 % €10 €8,33 bez DPH
Kategória: Pomoc pri problémoch
aipex 30 ml eliminates aiptasia in minutes
Novinka Tip
€12 –17 %

Pre najlepší výsledok vypnite napájacie hlavy a nakŕmte sasanky Aiptasia a Majano.
Nakvapkajte AipEx na ústny otvor/ do stredu sasaniek Aiptasia a Majano.
Potom zmiznú v priebehu niekoľkých minút.
Odstráňte iba jednu aiptáziu /majano na 25 litrov vody denne!
Pred použitím dobre pretrepte!
UFI: 8QH5-F08J-C00G-TC0F

NEBEZPEČENSTVO !

Obsahuje: Hydroxid sodný; Hydroxid vápenatý

H290 - Môže byť korozívny pre kovy.
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
P264 - Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+330+331 - PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 - Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P501.2 - Zneškodnite obsah/nádobu na príslušné recyklačné alebo likvidačné zariadenie.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: